Kontakt

 

Proboszcz Parafii:
Ks. mgr lic. Leszek Tymoszuk


 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. CHRYSTUSA KRÓLA
OGRODNIKI 46
07-132 OSTRÓWEK


KONTAKT TEL.: 791 951 346

 Adres e-mail:  ogrodniki@drohiczynska.pl

 
KONTO PARAFIALNE
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE
20 9233 0001 0001 0966 2000 0010


 
 
KANCELARIA PARAFIALNA
CZYNNA PÓŁ GODZINY PRZED  I PO MSZY ŚWIĘTEJ

 
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA


Wszelkie prace wykonywane na cmentarzu po uzgodnieniu z Proboszczem Parafii.

                                                                                                                                                     Ogrodniki, 25.05.2019 r.

 

                                                           Regulamin monitoringu wizyjnego parafii
                                                                 pw. Chrystusa króla w Ogrodnikach

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady monitoringu wizyjnego wokół budynków parafialnych  w Ogrodnikach nr 46, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość́ udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.
 2.  Użyte w regulaminie określenia oznaczają̨: 1) administrator – administratorem danych osobowych rejestrowanych na nieruchomości jest parafia   rzymskokatolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla w Ogrodnikach, 2) monitoring – monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową oraz kamerami, 3)  nieruchomości – nieruchomości budynkowe, tj. kościół parafialny, plebania, garaże.

§ 2 Cel monitoringu

 1. Celem monitoringu jest: 1) zwiększenie bezpieczeństwa, 2) ograniczenie zachowań́ zagrażających mieniu lub bezpieczeństwu osób, 3) rejestracja zdarzeń́ umożliwiających ustalenie sprawcy.
 2. W realizacji celów monitoringu administrator współdziała z Policją lub innymi organami państwowymi okazującymi uzasadniony interes prawny, poprzez przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach.

§ 3 Zasady montażu monitoringu

 1. Monitoringiem są̨ objęte tereny od miejsca przekroczenia jakiejkolwiek z bram prowadzących do nieruchomości. Monitoringiem jest objęte wnętrze kościoła i kancelaria parafialna mieszcząca się na parterze plebanii. Monitoringiem nie są objęte pozostałe pomieszczenia wewnątrz wspomnianych nieruchomości.
 2. Wybór dodatkowych miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji administratora.
 3. Administrator decyduje o liczbie i umiejscowieniu kamer, parametrach technicznych monitoringu.
 4. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem są̨ oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
 § 4 Funkcjonowanie monitoringu
 1. Monitoring działa całodobowo.
 2. Zapisowi monitoringu podlega jedynie obraz z kamer.
 3. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych.
 4. Zapis monitoringu jest przechowywany 30 dni, po czym automatycznie nadpisywany.

§ 5 Obsługa monitoringu wizyjnego

 1. Nadzór nad monitoringiem znajduje się̨ na plebanii. Dostęp do zgromadzonych danych posiadają̨ tylko i wyłącznie osoby zatrudnione do obsługi monitoringu oraz osoby upoważnione przez administratora. 

§ 6 Udostępnianie danych objętych monitoringiem

 1. Administrator zabezpiecza nagranie zdarzenia zarejestrowane przez monitoring na pisemny wniosek: 1) organów prowadzących postepowanie (np. Policji), 2) osób trzecich zgodnie z postanowieniem § 6 p. 2 niniejszego regulaminu.
 2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do zapisu, przy założeniu, że nie naruszy to praw osób trzecich, oraz po przedstawieniu uzasadnionego interesu.

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin został uchwalony przez administratora i obowiązuje od dnia 25 maja 2019 r.